تموک از میان متخصصان واجد شرایط همکار تمام‌وقت می‌پذیرد