tamukLogo

یا

اگر رمز عبور دارید

تعاونی فرا استانی تأمین نیاز صنایع و معادن استان البرز
تعاونی فرا استانی تأمین نیاز صنایع و معادن استان البرز#11تعاونی فرا استانی تأمین نیاز صنایع و معادن استان البرز#0تعاونی فرا استانی تأمین نیاز صنایع و معادن استان البرز#1تعاونی فرا استانی تأمین نیاز صنایع و معادن استان البرز#2تعاونی فرا استانی تأمین نیاز صنایع و معادن استان البرز#3
تعاونی صنایع ومعادن البرز

تعاونی صنایع ومعادن البرز

واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری یا جواز کسب درحوزه مواد پتروشیمی هستند،می توانندجهت تأمین مواداولیه واحد خود با تعاونی تماس بگیرند.

تعاونی فرا استانی تأمین نیاز صنایع و معادن استان البرز

تأمین مواد اولیه ی واحدهای تولیدی

دسته بندی:

شیمیایی و پتروشیمی

پست

واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری یا جواز کسب درحوزه مواد پتروشیمی هستند،می توانندجهت تأمین مواد اولیه واحد خود با تعاونی تماس بگیرند.

09903887463

website disable iconlinkedin disable iconwhatsapp disable iconinstagram disable icon
website disable iconlinkedin disable iconwhatsapp disable iconinstagram disable icon
جمعه
بهمن
۱۴

۲۲:۳۹:۳۱

موارد بیشتر

جمعه
بهمن
۱۴

۲۲:۳۹:۳۱

موارد بیشتر