tamukLogo

یا

اگر رمز عبور دارید

 ویژگی‌های ارتباطی افراد مختلف
آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

آموزش کسب و کار و بازاریابی اصولی و حرفه ای

خدمات کارآفرینی آموزش و مشاوره کسب و کار

ویژگی‌های ارتباطی افراد مختلف

دسته بندی:

کسب و کار خانگی

پست

_ افراد درونگرا(introversion) ۱. از تنهایی انرژی می‌گیرند. ۲. نمیخواهند کانون توجه باشند. ۳. شنونده های خوبی هستند. _ افراد برونگرا(extraversion) ۱. از تعامل با دیگران لذت می‌برند. ۲. بیش از آنکه گوش بدهند حرف می‌زنند. ۳. دوست دارند کانون توجه باشند. _ افراد حسی(sensing) ۱. تمرکز بر دریافت اطلاعاتشان با حواس پنجگانه است. ۲. به زمان حال توجه دارند. ۳)از تکرار یک مهارت خسته نمی‌شوند. _ ویژگی شهودی(Intuition) ۱. به الهام و دریافت قلبی معتقدند. ۲. از تکرار یک مهارت خسته می‌شوند. ۳. برای نوآوری و تخیل ارزش زیادی قائلند. _ ویژگی افراد احساسی(feeling) ۱. به همدلی و درک دیگران اهمیت می‌دهند. ۲. به راحتی از دیگران تشکر می‌کنند. ۳. از طرف دیگران بیش از اندازه عاطفی ارزیابی می‌شوند. _ ویژگی افراد منطقی(Thinking) ۱. بیش از حد برای منطق و عدالت بها قائلند. ۲. از طرف دیگران خشک و بی انعطاف ارزیابی می‌شوند. ۳. بزرگترین انگیزه ی آنها در کار موفق شدن است. _ ویژگی افراد قضاوت کننده(judging) ۱. معتقدند اول کار بعد تفریح ۲. زمان را منبع تمام شدنی می‌دانند. ۳. نتیجه گرا هستند. _ ویژگی افراد دریافت کننده(perciving) ۱. اول تفریح بعد کار ۲. زمان را منبع تجدید شدنی می‌دانند. ۳. نتیجه گرا نیستند.

09127117183

website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
website iconlinkedin iconwhatsapp iconinstagram icon
دوشنبه
بهمن
۱۰

۵:۴۷:۲۷

موارد بیشتر

دوشنبه
بهمن
۱۰

۵:۴۷:۲۷

موارد بیشتر